Miljö & Kvalité

Miljöpolicy för Småland Timber AB

Miljöpolicy Rydaholms Träförädling AB - RTAB

Småland Timber är ett fullservice företag inom skogsbranschen. Vi köper skogsråvara som timmer och massaved samt energisortiment. Ombesörjer allt från markberedning, plantering, röjning, gallring, slutavverkning samt flisning. Småland Timber skall som förbrukare av den skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™´s och FSC®’s -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning, ILO’s kärnkonversioner kränks. Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Vi är ett lokalt sågverk där du som leverantör har större enskild betydelse och därmed en starkare påverkan. Ett företag med personligt ägaransvar för verksamheten och ett stort krav på nöjda kunder inom vårt närområde.
Vi är ett miljöinriktat företag med mål att belasta vår bygd med minsta möjliga påverkan. Detta genom att så långt det är möjligt anskaffa råvara i närheten av Rydaholm, för att minska transporter. Samt förädla cirka 25000 kubikmeter bränsle som inte behöver transporteras bort.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.
Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Småland Timber skall verka för att denna volym ökar.
Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.
Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.